„Budowa drogi w pasie drogowym ul. Hubala, zlokalizowanej na terenie działki Nr 315/20 i 276, obręb 19 miasta Stargard – przy budynku wielorodzinnym Nr 2, zlokalizowanym na terenie działki Nr 310/1, obręb miasta Stargard woj. zachodniopomorskie”.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania odcinka pasa drogowego ul. Hubala w Stargardzie.

Projektu uwzględnia budowę jezdni, chodnika, zjazdów do przyległych posesji oraz miejsc postojowych. Dodatkowo projekt obejmuje budowę oświetlenia ulicznego nawiązującego do już istniejącego na odcinku wjazdu z ul. Niepodległości. W ramach inwestycji zakłada się również projekt odwodnienia przedmiotowej drogi uwzgledniający budowę kanalizacji deszczowej.

„Przebudowa drogi powiatowej tj. ul. Kolejowej w Gryfinie”

Planowane przedsięwzięcie związane z przebudową drogi powiatowej tj. ul. Kolejowej w Gryfinie stanowi inwestycję drogową polegającą na przebudowie istniejącego odcinka drogi na długości ok. 0,8 km.

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa ulicy Kolejowej polegająca na poszerzeniu jest do szerokości 7,0 m z wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego (2×3,50 m) oraz podniesieniem niwelety jezdni z uwagi na planowaną przebudowę peronu, który będzie podniesiony o 80 cm w stosunku do główki szyny.

„Przebudowa ulicy Jeziornej w Ośnie Lubuskim. Etap I.”

Celem opracowania jest przebudowa ulicy Jeziornej oraz skrzyżowania ulic Tadeusza Kościuszki, 3 Maja i Strumykowej w miejscowości Ośno Lubuskie. Inwestycja zlokalizowana jest na dz. ewid. Nr 286, 287, 323, 337, 516, 532 i 560/4 w obrębie ewidencyjnym nr 229 m. Ośno Lubuskie w gminie m. Ośno Lubuskie w powiecie Słubickim.

W ramach realizacji niniejszego zadania przewiduje się wykonanie następujących robót:

 • rozbiórka nawierzchni ulicy Jeziornej oraz przyległych ciągów pieszych,
 • częściowa rozbiórka konstrukcji jezdni w obrębie skrzyżowania ulic Jeziornej i Kościuszki,
 • prace ziemne przygotowujące podłoże pod projektowaną konstrukcję jezdni, zjazdów, miejsc
 • postojowych, ciągów pieszych, ścieżki rowerowej oraz wyniesionego przejścia dla pieszych,
 • wykonanie projektowanej nawierzchni jezdni, zjazdów, miejsc postojowych, ciągów pieszych,
 • ścieżki rowerowej oraz wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Jeziornej,

„Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie, na odcinku od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego”

Celem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy ul. Krasińskiego w Gryfinie.

Zakres robót nawierzchniowych obejmuje:

 • wyrównanie terenu,
 • roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni kolidujących z inwestycją
 • stabilizacja podłoża gruntowego o klasie nośności innej niż G1,
 • ułożenie oporników, krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej,
 • wykonanie konstrukcji nawierzchni bitumicznej jezdni drogi powiatowej oraz dróg w obrębie skrzyżowań,
 • wykonanie konstrukcji nawierzchni bitumicznej ścieżek rowerowych
 • wykonanie konstrukcji chodników z kostki betonowej
 • wykonanie konstrukcji zatok autobusowych z kostki kamiennej
 • zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,
 • przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. 11 Listopada,
 • przebudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego 0,4 kV wraz z montażem nowych słupów i opraw,
 • likwidacja kolizji z uzbrojeniem podziemnym
 • wykonanie odwodnienia projektowanego układu drogowego poprzez przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

„Przebudowa drogi wewnętrznej w Wałczu przy ul. Kościuszki 19-25”

Celem opracowania jest przebudowa drogi wewnętrznej w Wałczu na ul. Kościuszki 19-25. Po przebudowie doga będzie miała szerokość 5 metrów i będzie służyła do obsługi pojazdów oraz pieszych. Przedmiotowa inwestycja znajduje się na działkach ewid. nr 3072/2, 3072/3, 5611/1, 5612/1, 5613/1; 3060; 3056.

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje się wykonanie następujących robót:

 • Rozbiórka istniejącej nawierzchni z trylinki;
 • prace ziemne przygotowujące podłoże pod projektowaną konstrukcję jezdni;
 • budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami drogowymi;
 • przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej;
 • budowa dodatkowego słupa oświetleniowego wraz z siecią elektroenergetyczną do jego zasilania;
 • wykonanie projektowanej nawierzchni jezdni oraz miejsc postojowych;
 • utwardzenie ternu poza projektowaną jezdnią;
 • utwardzenie skarp płytami ażurowymi;
 • porządkowanie terenu budowy po robotach budowlanych;
 • budowa miejsc pod kontenery śmietnikowe z kostki betonowej;
 • przebudowę schodów terenowych.

„Przebudowa ul. Bolesława Krzywoustego w Stargardzie”

Celem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy ul. Krasińskiego w Gryfinie.

Zakres robót nawierzchniowych obejmuje:

 • wyrównanie terenu,
 • roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni kolidujących z inwestycją
 • stabilizacja podłoża gruntowego o klasie nośności innej niż G1,
 • ułożenie oporników, krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej,
 • wykonanie konstrukcji nawierzchni bitumicznej jezdni drogi powiatowej oraz dróg w obrębie skrzyżowań,
 • wykonanie konstrukcji nawierzchni bitumicznej ścieżek rowerowych
 • wykonanie konstrukcji chodników z kostki betonowej
 • wykonanie konstrukcji zatok autobusowych z kostki kamiennej
 • zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,
 • przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. 11 Listopada,
 • przebudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego 0,4 kV wraz z montażem nowych słupów i opraw,
 • likwidacja kolizji z uzbrojeniem podziemnym
 • wykonanie odwodnienia projektowanego układu drogowego poprzez przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

„Przebudowa ul. Aleja Jabłonkowa w m. Myślibórz”

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej Aleja Jabłonkowa w Myśliborzu. Planowane przedsięwzięcie ma na celu poprawę parametrów technicznych drogi oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się:

 • Uregulowanie szerokości jezdni do 3,5 metra;
 • Wykonanie koryta drogi;
 • Wykonanie podbudowy;
 • Wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o odpowiednich parametrach;
 • Wykonanie dwóch mijanek;
 • Wykonanie trzech progów zwalniających z kostki betonowej dwuteowej;
 • Wykonanie ścieku prefabrykowanego trójkątnego oraz ścieku skarpowego.