Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 w miejscowości Stepnica w ciągu ulic: Maczka – Krzywoustego

Zakończono prace nad inwestycją drogową, polegającą na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 111 w miejscowości Stepnica w ciągu ulic: Maczka – Krzywoustego.
Zamierzone przedsięwzięcie obejmowało:

 • przebudowę nawierzchni DW w m. Stepnica w ciągu ul. Sikorskiego (od skrzyżowania z ul. Młynarską) i ul. Krzywoustego do granicy administracyjnej m. Stepnica
 • przebudowę przepustów,
 • przebudowę nawierzchni dróg bocznych,
 • przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
 • przebudowę istniejących odcinków chodników i budowę nowych odcinków chodników,
 • budowę ciągu pieszo – rowerowego o konstrukcji bitumicznej,
 • budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • przebudowę sieci energetycznej NN i SN,
 • przebudowę kanalizacji sanitarnej,
 • przebudowę sieci gazowej,
 • przebudowę sieci teletechnicznej.

``Przystanek Wędrowca`` i ulica Cystersów w Bierzwniku

Zagospodarowanie turystyczno – krajobrazowe otoczenia zabudowy poklasztornej w Bierzwniku wyniosło 3.200.00,00 zł, z czego 2.790.000,00 zł to kwota ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przebudowa drogi gminnej nr 005442F ul. Sikorskiego wraz z częścią drogi gminnej nr 005123F ul. Paderewskiego w Słońsku

W ramach prac budowlanych zrealizowano kompleksową przebudowę drogi, wykonując nawierzchnię bitumiczną, ciągi piesze oraz szereg miejsc postojowych. Zagospodarowanie terenu uzupełniły zaprojektowane zieleńce, rabaty, elementy małej architektury oraz drzewa wkomponowane w ciągi piesze. Chodniki wykonano z wykorzystaniem wielkoformatowych płyt betonowych, a miejsca postojowe wykonano z brukowca odzyskanego z istniejącej konstrukcji jezdni. Zastosowane rozwiązania spowalniające ruchu pojazdów, w tym minirondo i wyniesione skrzyżowanie, podnoszą dodatkowo poziom bezpieczeństwa użytkowników drogi. Ostatecznie, elementy branży drogowej, uzupełniło oświetlenie uliczne oraz zmodernizowany system kanalizacji deszczowej.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu pn.: „Utworzenie „Strefy 30” w obrębie ulic Okrzei-Budzysza Wosia-Przybyszewskiego-Grzegorza z Sanoka wraz z remontem jezdni i chodników na ul. Przybyszewskiego-Reymonta-Grzegorza z Sanoka w Szczecinie. Etap III – Przebudowa ul. Reymonta wraz z dostosowaniem organizacji ruchu.

Celem inwestycji  jest wykonanie remontu nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników  w ciągu ww. ulicy, budowa wyniesionych skrzyżowań oraz uporządkowanie parkowania.

Nadzór inwestorski wielobranżowy zadania pn.: „Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Przelewice” – etap I

Przebudowa, rozbudowa oraz budowa drogi wewnętrznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

Nadzór inwestorski wielobranżowy zadania pn.: „Przebudowy drogi gminnej nr 410005Z, tj. ulicy Sportowej w Daleszewie”

Przebudowy drogi gminnej nr 410005Z, tj. ulicy Sportowej w Daleszewie, w ramach przedmiotowej inwestycji została wykonana także przebudowa odcinka ulicy Akacjowej długości 57,11 metrów.

Przebudowa ulic ma na celu poprawę układu komunikacyjnego położonego na działkach: 291 dr oraz 293/1 dr, obr. Daleszewo poprzez wymianę nawierzchni ulic oraz wykonanie remontu istniejących zjazdów.

Nadzór inwestorski branży drogowej przy zadaniu „Budowa dróg z uzbrojeniem na osiedlu Glinki przy ul. Szosa Polska w Szczecinie.”

W trakcie realizacji  

W ramach zadania budowana jest jezdnia ul. Józefa Romana (odc. M-J), ul. Bronisława Sobola (odc. S-x) oraz budowa odcinka jezdni (T-M), i ciągu pieszego z możliwością tymczasowego przejazdu samochodów do czasu wybudowania etapu nr 2 (odc. J-L) wraz z chodnikami oraz zjazdami indywidualnymi i zjazdami publicznymi, stanowiskami postojowymi a także po stronie północnej ul. Bronisława Sobola  wykonany zostanie chodnik.

Nadzór inwestorski branży drogowej nad zadaniem n.: „Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie”.

W trakcie realizacji

W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in. następujące prace:

 • budowa Obwodnicy Śródmieścia Szczecina od ul. Arkońskiej/Niemierzyńskiej do początku łącznic węzła;
 • przebudowa Al. Wojska Polskiego z budową skrzyżowania z wyspą centralną wraz z sygnalizacją świetlną;
 • przebudowa torowiska tramwajowego w Al. Wojska Polskiego, wykonanie pasa autobusowo-tramwajowego wraz z budową peronów na wysokości ul. Jasienicy;
 • przebudowa wlotu ul. Traugutta, ul. Zaleskiego;
 • przebudowa ul. Jasienicy, ul. Kochanowskiego;
 • przebudowa linii kolejowej 406 na długości 1,2km (zakończenie przebudowy przed wiaduktem w ciągu ul. Mickiewicza), wraz z peronami pod węzłem Łękno;
 • przebudowa przejazdu kolejowego w ul. Zaleskiego;
 • budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych;
 • budowa jednostronnej ścieżki rowerowej i ciągu pieszego wzdłuż Obwodnicy Śródmieścia Szczecina (od ul. Arkońskiej/Niemierzyńskiej do Al. Wojska Polskiego), obustronnych ścieżek i chodników wzdłuż Al. Wojska Polskiego;
 • budowa parkingu rowerowego;
 • budowa ekranu akustycznego;
 • budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej;
 • przebudowa kolidującego uzbrojenia;
 • wykonanie zieleni.

Zarządzanie Projektem pt.: ``Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna odcinek Dzikowo - Barlinek.”

Projektowana droga rowerowa znajduje się powiecie myśliborskim w gminie Barlinek. Projekt zakłada wykorzystanie nieczynnej już trasy kolejowej, biegnącej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 156. Trasę tę podzielono na dwa odcinki – pierwszy, ok. 4,6 km, zaczyna się na skrzyżowaniu toru kolejowego z brukową drogą gminną. Ścieżka rowerowa będzie przebiegała przez tereny rolne i łąkowe, teren zabudowany w okolicy ogrodów działkowych, aż do granicy Barlinka. Na końcu odcinka będzie można wyjechać na DW nr 156. Na dawnym torowisku nie ma już torów, ale przebieg linii kolejowej wyznaczają utwardzone nasypy i drzewa rosnące na granicy działek. Na trasie znajduje się również wiadukt kolejowy.

Drugi odcinek, ok. 1,2 km, biegnie nadal po torowisku, przebiega przez teren zabudowany w sąsiedztwie ogródków działkowych. Ten odcinek również dochodzi do DW nr 156. Zgodnie z koncepcją, na obu odcinkach ma powstać ścieżka rowerowa o szerokości co najmniej 2 m.

Barlinek24.pl:

Miasto i Gmina Barlinek jest przyjazna nie tylko miłośnikom nordic walking ale również pasjonatom jednośladów. Na odcinku Barlinek – Dzikowo, powstaje właśnie nowa ścieżka rowerowa (pdf) o całkowitej długości 5,90 km i szerokości od 2 do 3 m.

Początek ścieżki wyznaczono na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 156 i będzie on biegła po torowisku nieczynnej linii kolejowej. Po obu stronach ścieżki, wykonane zostaną pobocza utwardzone mieszanką kruszywa niezwiązanego gr. 15

Więcej na: https://www.barlinek24.pl/aktualnosci/10425-budowa-sciezki-rowerowej-na-polmetku 

Zarządzanie Projektem pt.: ``Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierza odc. Ińsko – Storkowo”

Projektowana ścieżka rowerowa zostanie poprowadzona wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko – Storkowo i drogi powiatowej w Storkowie. Początek nowej ścieżki znajdzie się przy wjeździe do Ośrodka Wypoczynkowego w dzielnicy Ińska – Rybionku. Droga wojewódzka na odcinku szlakowym pomiędzy Ińskiem a Storkowem została w ostatnim czasie przebudowana wraz z budową obwodnicy Storkowa, dzięki temu istnieje tu możliwość budowy ścieżki bez ingerencji w tereny sąsiadujące z drogą. Obszar niezabudowany to w większości tereny uprawne. Koniec nowej ścieżki zaplanowano za Storkowem, na skrzyżowaniu z drogą powiatową do miejscowości Studnica. Cały ten teren znajduje się na obszarze Natura 2000 oraz na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Nowa ścieżka będzie miała głównie nawierzchnię bitumiczną.

wiadukt kolejowy.

Drugi odcinek, ok. 1,2 km, biegnie nadal po torowisku, przebiega przez teren zabudowany w sąsiedztwie ogródków działkowych. Ten odcinek również dochodzi do DW nr 156. Zgodnie z koncepcją, na obu odcinkach ma powstać ścieżka rowerowa o szerokości co najmniej 2 m.

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: ``Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne”.

Zagospodarowanie terenu wzdłuż lewego brzegu Odry Zachodniej. Prace uwzględniają przede wszystkim potrzeby turystyki kajakowej.  Nowa infrastruktura, która powstanie w 2018 roku, obejmuje montaż trzech pomostów z systemami trapowymi oraz elementami cumowania, a także zagospodarowanie terenu, na którym znajdą się altany piknikowe, wiaty do przechowywania kajaków, a także tablice informacyjne. Całość uzupełnią ławki, stoły piknikowe, stoliki, grille, palenisko, miejsce do gry w szachy lub chińczyka oraz stojaki na rowery.

Nadzór wielobranżowy pt.: „Osiedle Osów – Budowa ulicy Miodowej (kierunek Gubałówka)”

W ramach zadania inwestycyjnego została wybudowana ulica Miodowa na odcinku od posesji Miodowa nr 100 do połączenia z istniejącą ulicą Miodową na skrzyżowaniu z ulicą Tadeusza Piotrowskiego, ulica Wymarzona od ul. Miodowej do ulicy Andersena oraz ulica Andersena od ulicy Wymarzonej w kierunku skrzyżowania z istniejącą ulicy Andersena wraz z odwodnieniem, chodnikami, ciągiem pieszym, zjazdami, oświetleniem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, a także przebudową istniejącej infrastruktury technicznej w celu usunięcia kolizji.

Inwestycja obejmowała budowę drogi kl. L – ul. Miodowej o długości 565,80 m, drogi kl. D – ul. Miodowa łącznik o długości 148,30 m, drogi kl. L–ul. Wymarzonej o długości 370,10 m, drogi kl. L–ul. Andersena o długości 124,40 m, drogi wewnętrznej – sięgacz nr 1 o długości 72,70 m, drogi wewnętrznej – sięgacz nr 2 o długości 72,80 m, budowę przystanków autobusowych, chodników i ciągów pieszych i pieszo-rowerowych

Zadanie zostało realizowane od dnia 15.01.2018 r. do dnia 29.05.2019 r.

Pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu w zakresie robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu drogowego ul. Łowieckiej w Szczecinie”.

Po przebudowie ul. Łowiecka (wcześniej brukowana kocimi łbami) wąska uliczka dojazdowa do kilku zdewastowanych kamienic, zmieni się w główną ulicę łączącą tereny przeładunkowo-produkcyjne z ul. Nad Odrą. Nowa będzie konstrukcja jezdni (dostosowana do większych obciążeń) i nawierzchnia (asfalt). Jezdnia będzie poszerzona do 6 m (dwa pasy po 3 m) a jej przebieg będzie skorygowany w taki sposób, by swobodnie mogły się nią poruszać ciężki sprzęt. Na końcu ulicy powstanie szeroka zatoka o wymiarach 15 na 16 m, co umożliwi zawracanie tirom bez problematycznego manewrowania. Przebudowie drogi towarzyszy też budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej i oświetlenia.

Zarządzanie projektem pn. ``Przebudowa z rozbudową ul. Wiosennej w Szczecinie - etap II, w formule zaprojektuj i zbuduj`` – nadzór nad pracami projektowymi i budowlanymi.

Odcinek ul. Wiosennej od przejazdu kolejowego (z wyłączaniem robót na przejeździe) do skrzyżowania z ul. Gryfińską. Zakres robót obejmie także przebudowę uzbrojenia, chodników, kolidującego uzbrojenia, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Poprawione zostanie połączenie na odcinku północ-południe pomiędzy osiedlami: Dąbie, Słoneczne, Majowe i Bukowe oraz ułatwiony mieszkańcom Dąbia dojazd do wyremontowanej kilka lat temu ulicy Struga. Zaś osobom mieszkającym na pobliskich osiedlach zmodernizowana jezdnia usprawni dostęp do stacji z